Üzenőfal
Terméskövet szeretnék vissz-fuvarba elhozatni Mórról, Gyomaendrődre. Mennyiség: Kb. 10 tonna . A szállítás időpontja 2018 tavasszal lenne jó.
Molnár Attila 30/6368-705
12.05. 19:50
Molnár Attila
Veszprémből szeretnél Békéscsabára 2 raklap (a raklap 1,52 t) térkövet szállítatni, lehetőleg visszfuvarban.
Tel.: 06-30-2000736
Keller Zsuzsa
10.16. 17:49
Keller Zsuzsa
Tisztelt Fuvarozók!

Javasoljuk, hogy ajánlatuk közzétételekor tartózkodjanak a "bárhonnan-bárhová" beírásától, mert így kevésbé eselyés, hogy megtalalják azok, akik konkrét településen keresnek szállító partnert.
11.16. 16:30
Horváth István

Fuvarozási feltételek

 

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás
1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
[Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.
törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról és egységes
szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról rendelkező 1978.
évi 2. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Tvr.).]
XLI. fejezet
A fuvarozás
488. § (1) Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt
rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni.
(2) A szerződés a fuvarozás elvállalásával jön létre. Jogszabály kimondhatja, hogy a
küldemény átvétele jelenti a fuvarozás elvállalását.
A fuvarlevél
489. § (1) Ha a szerződő felek a fuvarozásról fuvarlevelet állítanak ki, a fuvarlevél bizonyítja a
fuvarozási szerződés létrejöttét, illetőleg a küldemény átvételét. Az átvétel napja - míg mást
nem bizonyítanak - az a nap, amelyen a fuvarlevelet a fuvarozó aláírta (lebélyegezte).
(2) Jogszabály a fuvarlevél kiállítását - meghatározott alakban és tartalommal - kötelezővé
teheti.
(3) A feladó kívánságára a fuvarozó köteles a fuvarlevél általa aláírt (lebélyegzett)
másodpéldányát a feladónak átadni vagy a küldemény átvételéről elismervényt adni.
A felek jogai és kötelezettségei
490. § (1) A feladó köteles a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás azt megóvja, és
a küldemény mások személyét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.
(2) Ha felismerhető, hogy a csomagolás ezeknek a követelményeknek nem felel meg, a
fuvarozó a küldemény továbbítását csak a feladó írásbeli kívánságára és csak akkor vállalhatja,
ha az mások személyét vagy vagyonát nem veszélyezteti.
491. § (1) A feladó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához vagy útközben
szükséges hatósági kezeléséhez a megfelelő okmányokat átadni. Míg ez meg nem történt, a
fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja.
(2) A fuvarozó köteles az átadott okmányokat megfelelően felhasználni.
492. § (1) A fuvarozó köteles a fuvareszközt a megfelelő időben és helyen, fuvarozásra
alkalmas állapotban kiállítani, és - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - a fuvarozást
haladéktalanul megkezdeni.
(2) A küldemény berakása a feladót, kirakása a címzettet terheli, ha jogszabály másképpen
nem rendelkezik.
(3) Ha a fuvarozó a küldemény átvétele előtt a megfelelő fuvareszköz kiállításával késlekedik,
a feladó elállhat és
a) kártérítésként a berakás eredménytelen megkísérléséből eredő költségeket, valamint a más
fuvarozónak kifizetett fuvardíjtöbbletet követelheti;
b) a küldemény elveszése vagy megsemmisülése, illetőleg késedelemből származó
értékcsökkenése (megrongálódás, áru megromlása) esetében pedig követelheti a
küldeménynek az értékét, illetőleg az értékcsökkenést. Ezt a jogát azonban csak akkor
érvényesítheti, ha a fuvarozóval közölte a küldemény tárgyát, vagy arról a fuvarozó enélkül is
tudott, vagy tudnia kellett.
(4) Ha a feladó késlekedik a berakással, a fuvarozó kárának megtérítését követelheti, és el is
állhat a szerződéstől.
493. § (1) A fuvarozónak a küldemény továbbításában a gazdaságosság és a küldemény
biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.
(2) A fuvarozó köteles a feladó utasításait követni. Jogszabály azonban a feladó utasítási jogát
korlátozhatja.
(3) Ha a fuvarozó olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a fuvarozás gazdaságos, gyors és
biztonságos teljesítését, köteles erre a feladó figyelmét haladéktalanul felhívni.
(4) Ha a feladó az utasítást írásban megismétli, a fuvarozó köteles azt a feladó veszélyére és
költségére végrehajtani; meg kell azonban tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak
végrehajtásával veszélyeztetné mások személyét, vagy megkárosítaná mások vagyonát.
494. § (1) Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a fuvarozó köteles a feladótól haladéktalanul
utasítást kérni; a fuvarozó e kötelezettségét jogszabály korlátozhatja és ki is zárhatja.
(2) A feladó a fuvardíjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét és a fuvarozó költségeit
köteles megfizetni, amennyiben azok meg nem fizetésével gazdagodnék, továbbá akkor is, ha
a fuvarozó bizonyítja, hogy az akadályt a fuvarozás körén kívül felmerült ok idézte elő.
495. § (1) A fuvarozó köteles a feladót a fuvarozás lebonyolításával kapcsolatos minden
lényeges körülményről haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért
felelős.
(2) Az értesítési kötelezettség különösen akkor áll fenn, ha a küldeményt kár érte, ha a
fuvarozási határidő lényeges túllépése várható, ha a küldemény épsége veszélyben van, vagy
ha a küldemény kiszolgáltatása nem lehetséges.
(3) Az értesítési kötelezettséget jogszabály korlátozhatja.
496. § (1) A feladó a fuvarozás megkezdése előtt a szerződéstől elállhat, köteles azonban a
fuvarozó kárát megtéríteni.
(2) A feladót a küldemény kiszolgáltatásáig, illetőleg amíg a címzett a küldeménnyel nem
rendelkezett, megilleti az a jog, hogy a küldeménnyel rendelkezzék. Ebben a jogkörében a
küldeményt útközben feltartóztathatja, visszairányíttathatja, más címzettet vagy rendeltetési
helyet jelölhet ki.
(3) A feladót terheli az utólagos rendelkezésével felmerült díjtöbblet és költség.
497. § (1) A fuvarozó a küldemény megérkezéséről a címzettet haladéktalanul köteles
értesíteni. Az értesítés vétele után a küldemény a címzett rendelkezésére áll.
(2) A küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele előtt a címzett a küldemény biztonsága
és az átvétel előkészítése érdekében utasításokat adhat a fuvarozónak. Az utasítások a
fuvarozót csak akkor kötelezik, ha nem ellentétesek a feladó rendelkezéseivel. Az utasításokból
eredő költség a címzettet terheli. Jogszabály a címzett utasításadási jogát korlátozhatja.
(3) Ha a küldeményt nem lehet kézbesíteni, vagy a címzett az átvételkor esedékes
követeléseket nem egyenlíti ki, a fuvarozó köteles a feladót haladéktalanul értesíteni és a
küldeményt a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni.
(4) A küldemény megérkezéséről szóló értesítés vétele után a fuvarozó elleni igényeket a
feladón kívül a címzett is érvényesítheti. Bármelyik fél részéről történt érvényesítés a másik
félnek ezt a jogát megszünteti.
498. § (1) A fuvarozó a küldemény továbbítását más fuvarozóra is bízhatja.
(2) A fuvarozásban résztvevő fuvarozók egyetemlegesen felelősek, ha azonban a további
fuvarozókat a feladó jelölte ki, minden fuvarozó önállóan felel.
(3) Több fuvarozó közreműködése esetében mindegyik fuvarozó követelheti az őt illető díj és
költségek kiegyenlítését. Az első fuvarozó azonban érvényesítheti a feladóval szemben az őt
követő, az utolsó fuvarozó pedig a címzettel szemben az őt megelőző fuvarozók díj- és
költségkövetelését.
499. § (1) A fuvarozó a fuvarozási díj, továbbá a fuvarozásra szükségesen és hasznosan
fordított költségek megtérítését követelheti.
(2) A fuvarozót a fuvardíj és költségek erejéig zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek
a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek.
(3) A zálogjogot a fuvarozó a többi fuvarozó előtte ismert követeléseinek biztosítására is
köteles érvényesíteni; ha ezt elmulasztja, az előző fuvarozókkal szemben kezesként felel.
(4) A fuvarozó zálogjoggal biztosított követelését a zálogtárgyból más zálogjogosultakat
megelőzően, bírósági eljárás nélkül, a kereskedelmi forgalomban való értékesítéssel elégítheti
ki.
A fuvarozó és a feladó felelőssége
500. § (1) A késedelmes fuvarozó a késedelem tartamához mért, legfeljebb azonban a
fuvardíjnak megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni. A károsult a kötbért meghaladó
kárának megtérítését akkor követelheti, ha a fuvarozó a határidőben való teljesítéséhez fűződő
érdek ismeretében írásban vállalta a határidő megtartását, és nem bizonyítja, hogy a
késedelmet tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(2) A felelősség e korlátozását nem lehet alkalmazni arra, aki alkalomszerűen vállalkozik
fuvarozásra.
501. § A fuvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig
terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy
megsérüléséből keletkezett, kivéve ha a kár
a) a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
b) a küldemény belső tulajdonsága,
c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,
d) a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett kirakás, vagy
e) annak következtében állott elő, hogy a feladó, a címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, ideértve azt az esetet is, ha a
feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki, továbbá ha a fuvarozót
nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről.
502. § (1) A fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső
elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy a kár
nem a küldemény belső tulajdonságára vezethető vissza.
(2) A csomagolás hiányosságát a fuvarozó, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott
elő, a feladó, illetőleg a címzett köteles bizonyítani.
(3) Ha a berakást a feladó, illetőleg a kirakást a címzett végezte, őt terheli annak bizonyítása,
hogy a kár nem a berakás, illetőleg a kirakás következtében állott elő.
(4) A feladót, illetőleg a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy ő, illetőleg az általa rendelt
kísérő úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
503. § (1) A küldemény teljes vagy részleges elveszése, illetőleg megsemmisülése esetében a
fuvarozó fuvardíjra, illetőleg a fuvardíj arányos részére nem tarthat igényt, köteles továbbá
megtéríteni az elveszett dolog értékét.
(2) A küldemény megrongálódása esetében a fuvarozó választása szerint vagy az
értékcsökkenés megtérítésére, vagy pedig a rongálódás kiküszöbölésére köteles.
(3) Ha a kárt a fuvarozó szándékosan okozta, az ebből eredő minden kárért felelős.
504. § (1) Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval
szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) Az átvétel után csak három napon belül és csak akkor lehet a fuvarozóval szemben igényt
támasztani, ha a hiányt vagy sérülést az átvételkor nem lehetett felismerni.
(3) A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények egy év alatt elévülnek. Az elévülés
kezdő időpontja a küldemény kiszolgáltatásának időpontja, illetőleg az az időpont, amikor a
küldeményt ki kellett volna szolgáltatni.
(4) Ha a fuvarozási szerződésből eredő igény érvényesítése előzetes eljárás lefolytatásától
függ, az eljárást megindító felszólítás az elévülést nem szakítja meg, de az eljárás időtartama
az elévülési időbe nem számítható be.
505. § (1) Ha a feladó írásban utasította a fuvarozót arra, hogy a küldeményt a csomagolás
hiányossága ellenére vegye át, a csomagolás hiányossága következtében a fuvarozóra vagy
más személyre háruló kárt köteles megtéríteni, és viseli a küldeményben keletkezett kárt is.
Ha pedig a fuvarozó a csomagolás kívülről észrevehető hiányossága ellenére anélkül vette át a
küldeményt, hogy erre a feladó írásban utasította volna, a csomagolás hiányossága
következtében a fuvarozóra vagy más személyre háruló kárt, valamint a küldeményben
keletkezett kárt fele részben a fuvarozó, fele részben a feladó viseli.
(2) Harmadik személyekkel szemben a fuvarozó köteles helytállni, a feladótól azonban a
felelősség általános szabályai szerint megtérítést követelhet.